map-pin Basisinformatie over chemtrails

17 juli 2021 23:42 - 31 aug 2021 19:15 #1
Chemtrail is een samentrekking van de Engelse woorden chemical (chemisch) en trail (spoor) en daarmee een variant op de condensspoor (Engels: contrail, verkorting van condensation trail). De term werd geïntroduceerd door complotdenkers die beweren dat naast de waterstof en CO2, ook andere chemicaliën vrijkomen tijdens een vlucht.Geschiedenis

Een artikel in het Amerikaanse tijdschrift Skeptical Inquirer geeft aan dat deze samenzweringstheorie begonnen is in de jaren 1990, onder andere door mensen zoals William Thomas en Art Bell. In de media wordt weinig aandacht besteed aan dit complotidee. Als dit toch wel gebeurt, wordt het meestal neergezet als een voorbeeld van anti-overheid paranoia.

In 1996 werd de United States Air Force (USAF) ervan beschuldigd dat ze "de Amerikaanse bevolking besproeide met mysterieuze substanties vanuit vliegtuigen, die ongebruikelijke condenssporen produceren". De USAF gaf als respons dat het hier zou gaan om een broodjeaapverhaal, dat deels ontstond door de publicatie van een rapport genaamd Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025.

Deze publicatie was een studie naar een fictieve toekomstige scenario's waarin weerbeïnvloedingssystemen een rol zouden spelen in militaire strategieën. De USAF lichtte deze studie nader toe met de mededeling dat de studie "op geen enkele wijze een weergave is van enige militair beleid, praktijk of functie" en dat de USAF "momenteel geen experimenten uitvoert weerbeïnvloedingssystemen en er geen plannen zijn om dit in de toekomst te gaan doen".

Verder heeft de USAF verklaard dat de "Chemtrail"-hoax nader is onderzocht en weerlegd door verscheidene aanzienlijke en geaccrediteerde universiteiten, wetenschappelijke organisaties en kwaliteitsmedia.

Toen in het Verenigd Koninkrijk aan de Engelse minister van volkshuisvesting ruimtelijke ordening en milieubeheer werd gevraagd "welk onderzoek haar ministerie deed naar de vervuilende effecten van chemtrails" was haar antwoord "het ministerie doet geen onderzoek naar chemtrails omdat ze wetenschappelijk niet als fenomeen worden erkend" en dat er wel "onderzoek wordt gedaan naar het effect van condenssporen op de atmosfeer".

Wetenschappers en overheidsinstanties hebben consequent ontkend dat chemtrails bestaan en geven aan dat de sporen simpelweg condens is dat lang blijft hangen. Officiële verklaringen dat chemtrails niet bestaan hebben de samenzweringsgelovigen echter niet ontmoedigd.

Complottheorieën

Het algemene idee is dat er sprake is van het moedwillig verspreiden van bepaalde chemische stoffen in de atmosfeer vanuit straalvliegtuigen, waarbij de condensstrepen deze stoffen kunnen camoufleren. Chemicaliën die worden genoemd zijn onder andere barium en aluminiumzouten, polymeervezels of thorium.

Aanhangers van dit complot menen een duidelijk onderscheid te zien tussen 'echte' condenssporen, die snel zouden verdwijnen, en 'chemtrails' die veel langer zouden blijven hangen. Er wordt geclaimd dat condenssporen sinds 1995 een nieuwe chemische samenstelling hebben en daardoor langer blijven hangen. Dit is overigens in directe tegenspraak met foto's uit de Tweede Wereldoorlog van dergelijke sporen.

De verdere ideeën rondom deze chemische sporen zijn zeer uiteenlopend en worden vooral verspreid via internet. Sommigen menen dat de chemtrails bedoeld zijn om militaire opsporingssystemen te verstoren terwijl anderen ervan uitgaan dat het hier gaat om oefeningen in het kader van biologische en chemische oorlogsvoering.

Contrails en chemtrails

Experts op het gebied van de atmosfeer geven aan dat chemtrails niet bestaan en dat de karakteristieken die aan deze sporen worden toegedicht simpelweg kenmerken zijn van condenssporen die verschillend reageren onder wisselende omstandigheden tijdens de vlucht.

De tijd die een condensspoor blijft hangen is sterk afhankelijk van zonlicht, temperatuur, windrichting of luchtvochtigheid en de hoogte waarop wordt gevlogen. Gewone condenssporen kunnen op die manier uitgroeien tot cirrusachtige wolken die uren blijven hangen.

Bron: WIKI

Basisinformatie over chemtrails

Door: Peter Vereecke

Heel algemeen gaat het over de rechte strepen die men in de lucht kan opmerken.
Essentieel is het onderscheid tussen contrails en chemtrails.

CONTRAILS (CONdensation TRAILS, condensatie-sporen) zijn de normale, dunne lijnen van gecondenseerde waterdamp, die een lijnvliegtuig op een hoogte van ongeveer 10.000 meter achter zich laat. Ten gevolge van de vriestemperatuur (- 40° C) en de vochtigheid (+ 70 %) in deze luchtlaag bevriest de waterdamp in de uitlaatgassen. Deze contrails verdwijnen na enkele seconden/hooguit een paar minuten.

CHEMTRAILS (chemische sporen) zijn hier duidelijk van te onderscheiden :

    het zijn bredere, vollere strepen die zich na enkele minuten beginnen te verspreiden en urenlang zichtbaar blijven
    het is duidelijk een gecoördineerde actie van meerdere vliegtuigen. Deze trekken strepen naast en haaks op elkaar waardoor er een raster gevormd wordt. Dit waaiert uit en vormt een melkachtig nevel, die het zonlicht fel filtert
    een ander regelmatig gevormd patroon is de X-vorm
    de 'sproeituigen' vliegen in de regel opmerkelijk lager dan normaal, tussen de 6 en 10 km in lagen waar van nature noch de temperatuur noch de vochtigheid aanwezig is, die nodig is voor condensatie.

Dit is dus essentieel : deze 'wolken-strepen' zijn dus niet veroorzaakt door het bevriezen van water(damp), maar door de werking van chemische stoffen, die doelbewust in de atmosfeer gebracht worden.
Onderstaande foto geeft een beeld van het heel duidelijk onderscheid tussen een contrail en een chemtrail (het korte 'staartje' is een contrail).

In sommige van de honderden filmpjes , die op internet te zien zijn, merk je duidelijk een vliegtuig dat eerst begint met een contrail, dan de sproeihendel open zet, vervolgens in een reeds bewerkte chemtrailzone komt en dus de hendel afzet en na het verlaten ervan deze opnieuw open zet.

Wanneer doen de chemtrails zich voor ?

Meestal op heldere dagen met stabiel weer, hoge druk en weinig of geen wind. Doorgaans begint men er 's morgens vroeg aan, maar het gebeurt ook 's avonds en zelfs 's nachts.
Het fenomeen is ontstaan begin de jaren negentig, maar het neemt de laatste jaren exponentieel toe

Waar doen ze zich voor ?

Over heel de wereld, maar vooral in de dichtbewoonde gebieden

Hoe gebeurt het ?

De verspreiding gebeurt op twee manieren : door vermenging met de brandstof of door besproeiïng via specifieke installaties.

Wellicht wordt de eerste methode vooral toegepast bij 'normale' lijnvliegtuigen, waarvan getuigen bevestigen dat deze voorzien zijn van een niet op officiële schema's vermeld apart circuit van tanks, pompen en lijnen dat is aangesloten op de holle statische ontladingsbuizen aan de achterranden van de vleugels en de horizontale stabilisatoren.

Anderzijds zijn er de speficieke sproei-vliegtuigen en ook de tank-vliegtuigen van het type KC-135, KC-10, DC 10 en Hercules C-130. Sommige zijn onherkenbaar, andere dragen militaire kentekens.

Wat is de samenstelling van de chemtrails ?

Uit onderzoek en op basis van bronnen blijken chemtrails volgende ingrediënten te kunnen bevatten :

    zware metalen als barium, aluminium, cadmium, titanium
    virussen, bacteriën, schimmels en mycoplasma's, die erg verwant zijn met de pathogene soorten die men in biologische oorlogsvoering gebruikt, die niet in de natuur voorkomen en die de oorzaak zouden zijn van heel wat 'moderne' ziekten !
    diverse chemische stoffen zoals polymere vezels, Ethyleendibromide (EDP) dat o.a. als pesticide gebruikt werd maar nu verboden is omdat het kankerverwekkend is en het immuniteitssysteem ondermijnt.
    Op internet vind je een aantal bewijzen, die geleverd zijn door laboratoria na onderzoek volgens alle geldende regels :
    www.rense....l21/conf.htm
    www.carnic...om/lab12.htm

Wat gebeurt er met deze substanties van de chemtrails ?

Logischerwijs dalen deze neer en contamineren zowel het water, de aarde en alles en iedereen erop. Op hevige sproeidagen kan je een metaalachtige geur of smaak waarnemen.

Wat is het effect op de gezondheid van de mens ?

Contrails maken de mens niet ziek, chemtrails wel. Uit diverse studies blijkt dat de cocktail van al de hierboven vermelde ingrediënten erg nefast is voor de gezondheid en aanleiding geeft tot volgende fenomenen:

    allerlei vormen van kanker
    hoofdpijnen, duizeligheid, depressiviteit, lethargie
    kortademigheid, ademnood, astma
    onvruchtbaarheid, miskraam, vroeggeboorte
    griepaanvallen
    hart- en herseninfarcten
    huidproblemen
    achteruitgang korte-termijngeheugen, concentratieproblemen

Op hevige sproeidagen stelt men in de spoedafdelingen van ziekenhuizen spectaculaire stijging vast van allerlei klachten, vooral met ademhaling . Het grote probleem is het kleine formaat van de deeltjes (10 mikron en minder – cfr menselijk haar is 100 mikron in doorsnede). Deze submicroscopische afmetingen zijn ook het grote gevaar voor onze gezondheid !
Algemeen gesproken is het grote gevolg dat het menselijke immuniteitssyteem gevoelig wordt ondermijnd, waardoor men heel vatbaar wordt voor allerlei ziekten.

Wie zit daar achter ?

Onderzoek moet hierover definitieve klaarheid brengen, maar de meeste bronnen wijzen in de 'militaire' richting.
In Amerika ontkent de overheid alles maar tegelijk wordt in officiële documenten van de US Air Force zoals 'Vision for 2020' en 'Owning the weather in 2025' openlijk gesproken over 'aerial obscuration'.

Hier in Europa is het dus zeker niet denkbeeldig dat iets gelijkaardig gebeurt maar dan onder coördinatie van de Navo.

Dit moge ongeloofwaardig lijken maar nader onderzoek wijst uit dat biologische oorlogsvoering van alle tijden is en dat deze militaire tak na de tweede wereldoorlog heel sterk tot ontwikkeling is gekomen, vooral in USA waar het leger in dat verband samenwerkt met wetenschappers, laboratoria, universiteiten, 'gezondheids'organisaties als CDC, farmaceutische en chemische bedrijven, CIA, FBI en zelfs de WHO.

Uiteraard wordt biologische oorlogsvoering ingezet tegen 'de vijand', cfr verarmd uranium in Irak en Afghanistan, witte fosfor in Gaza, agent orange in Viëtnam, maar het is een vaststaand feit dat het ook wordt gebruikt tegen de eigen bevolking !

Overheden van verschillende landen als USA, UK, Australië, Duitsland hebben al publiekelijk moeten toegeven dat ze zelfs hun eigen bevolking gedurende jaren hebben stelselmatig hebben blootgesteld aan allerlei chemische en biologische stoffen in het kader van biologische oorlog-experimenten.

Hoe kunnen chemtrails bewezen worden ?
Zelfs vanop de grond ziet, ruikt en proeft men dat die specifieke strepen, die chemtrails zijn en niet de onschadelijke contrails.

Het hieronder vermelde bronnenmateriaal bevestigt dat het hier gaat om een meermaals feitelijk bewezen fenomeen : er worden systematisch en doelbewust chemisch-biologische stoffen in de atmosfeer gebracht.

Het onderzoek, dat ik vraag en dat vooral duidelijkheid moet brengen of dit al dan niet ook in ons land gebeurt, lijkt mij niet zo moeilijk te zijn : in tegenstelling tot de meeste misdaden gebeurt dit

    zeer regelmatig
    goed zichtbaar boven onze hoofden
    door vliegtuigen waarvan volgens mij de identiteit gemakkelijk moet te achterhalen zijn ( via instanties als Euroconsult ) evenals de opdrachtgever aan wie alle relevante vragen kunnen gesteld worden : welke stoffen worden in de atmosfeer gebracht, met welke bedoeling, met welke vergunning, op basis van welke wetgeving, enz.

Er is meer

Behalve in de rest van Europa en de VS wordt ook in Nederland gesproeid door vliegtuigen. Contrails blijven maximaal 20 minuten zichtbaar. Chemtrails waaieren uit en zijn lange tijd zichtbaar. De chemische stoffen zijn gevaarlijk voor de mens, flora en fauna.

De eigenschap van deze stoffen om het optimaal functioneren van het bewustzijn van de mens te blokkeren, verstoren tevens de magnetische velden rondom de Aarde en zijn mede verantwoordelijk voor de uitzonderlijke weersveranderingen. De toename van bedreigende ziektes en aandoeningen aan long en luchtwegen, huidziektes, chronische vermoeidheid is voor het grootste deel te wijten aan het sproeien van barium, deeltjes aluminium en andere stoffen.

In 1995 zijn de eerste meldingen van dit fenomeen gedaan. De laatste maanden was het even rustig, maar het sproeien neemt weer toe. In Zwitserland stond er een berichtje over in de krant. In Nederland heeft nog geen enkele journalist er iets over durven publiceren.

Sinds we dit initiatief startten in maart 2006, zijn er enkele cynische stukje verschenen in de krant, om het bestaan te ontkennen en het initiatief belachelijk te maken.

Nu het sproeien weer toeneemt, is het zaak dit initiatief weer naar buiten te brengen. Het sproeien wordt gestuurd door onderdelen van geheime diensten. Waarom doet het Parlement en de Regering hieraan mee en steunt ze dit sproeien en verbiedt ze het niet onmiddellijk?

Waarom heeft geen enkel lid van het Parlement tot nu toe Kamervragen aan de regering gesteld? Let op, dit is GEEN complot theorie! Google het woord Chemtrails maar eens!

Inmiddels staan er meer dan 200 films in onderstaande playlist!

Bron: Radar (lichtengel)


Wij worden wakker heeft ook stukken over chemtrails. Hierbij een belangrijk stukje tekst:

Bij verbranding ontstaat naast koolmonoxide ook waterdamp, dat als stoom de motor verlaat. Vier liter verbrande kerosine produceert ongeveer 1 liter water. Vliegtuigen vliegen op een hoogte van ongeveer 10 kilometer, een gebied dat we de troposfeer noemen. De temperatuur ligt hier ver onder het nulpunt, want voor iedere kilometer die we vanaf de aarde omhoog stijgen daalt de omgevingstemperatuur ongeveer 6 graden. Een combinatie van erg vochtige lucht met een lage omgevingstemperatuur biedt ideale omstandigheden voor de vorming van contrails. Door de warme vochtige uitlaatgassen condenseert de aanwezige waterdamp in kleine druppeltjes water, die op hun beurt weer veranderen in ijskristallen. Deze miljoenen druppeltjes/ijskristallen vormen de contrail, die als een staart van honderden meters lengte achter het vliegtuig hangt. Contrails ontstaan bij een omgevingstemperatuur van ongeveer -57 graden Celcius, waarbij de vochtigheid bepaalt hoe lang een contrail zichtbaar blijft. Dit varieert gemiddeld van enkele minuten tot een maximum van 20 minuten.

Sinds de introductie van straalmotoren in de luchtvaartindustrie (1952) zijn contrails dus een normaal verschijnsel.
van: Dune
14 okt 2021 18:54 #2
Thanks ?
13 jan 2022 19:05 #3
Het weerbericht..
Bijlagen
Mods: Lexie026RonaldGEERTVB

Favorieten

  • Geen berichten om weer te geven.

Privé Facebookgroep

Klik hier voor de FB groep!
Studio ViaNova

of scan deze code!

Inloggen

Uit het archief....

What's wrong with the world

Partner

Laatste bezoekers

Laatste bezoekers