Griekse grondtekst over Teken van het Beest 666 wijst duidelijk op injectienaald

Nu de hele Westerse elite, inclusief de Nederlandse politiek, de coronacrisis lijkt te willen laten voortduren totdat er een vaccin beschikbaar is, en daarom doelbewust enkele succesvol gebleken therapieën en medicijnen afwijst, halen steeds meer mensen –zowel gelovigen als andersdenkenden- de beroemde passage over het ‘Teken van het Beest (666)’ uit het Apocalyptische Bijbelboek Openbaring aan. Deze tekst voorspelt de komst in de ‘eindtijd’ van een wereldwijd dictatoriaal systeem met een verplicht ‘merkteken’, zonder welk niemand nog aan de maatschappij zal kunnen deelnemen. De Griekse grondtest van deze passage wijst er bijzonder duidelijk op dat dit ‘merkteken’ zal worden aangebracht met de prik van een naald.

De enkele jaren geleden door een ongeluk om het leven gekomen evangelist David Wilkerson beschreef 46 jaar geleden hoe hij in een visioen had gezien dat het toekomstige ‘teken van het Beest’ een inenting zal zijn met een speciaal soort inkt, waarin digitale informatie over de persoon –zoals bewijs van vaccinaties- zal kunnen worden opgeslagen. Die technologie is inmiddels beschikbaar, zoals we in eerdere artikelen hebben beschreven.

12 jaar later, in 1986, gaf Wilkerson tijdens een bijeenkomst de volgende profetie: ‘Ik zie een plaag over de wereld komen, waardoor bars, kerken en overheden gesloten zullen worden. De plaag zal (ook) New York treffen, en de stad zoals nooit tevoren op zijn grondvesten doen schudden.’ Verder beschreef hij hoe deze plaag een ontwaken van het ingeslapen christendom zal veroorzaken. Opgemerkt moet worden dat veel – maar niet alle- van Wilkersons eigen uitleggingen van zijn profetieën nooit zijn uitgekomen.

Het Teken van het Beest wordt IN het lichaam aangebracht

Het zijn inmiddels niet meer alleen christenen die in de geplande, vermoedelijk verplichte (corona)vaccinaties de vervulling van misschien wel de bekendste Bijbelse profetie zien, die de komst van een wereldwijd systeem beschrijft waarin de mensen in hun hand (arm) of voorhoofd een ‘teken’ zullen krijgen, dat hen voor altijd volgelingen van dat systeem maakt (‘aanbidden’), en daardoor voor eeuwig verloren doet gaan. Bovendien krijgt iedereen die dit teken accepteert eerst een ‘gezwel’ op de plek waar ze zijn geïnjecteerd.

Helaas hangt een groot deel van het moderne christendom, vooral de ‘volle evangelie’ en ‘pinkster’ tak, een eindtijdvisie aan die bij grondige bestudering van de grondtekst en context niets meer dan een onhoudbare, niet door de Bijbel ondersteunde fantasie is. Het is onmogelijk om de enorme lijst foutieve tekstverklaringen, kromme vertalingen, valse gevolgtrekkingen en ongefundeerde gissingen waar de zogenaamde ‘pre tribulation’ theologie op gebaseerd is, in één artikel te behandelen. Daarom richten we ons eerst op wat op dit moment het meest actueel is: de komst van een eventuele verplichte vaccinatie, en of er Bijbelse aanwijzingen zijn dat zo’n vaccinatie het beruchte ‘Teken van het Beest – 666’ kan zijn.

‘En het (beest) maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam (666) heeft.’ (Opb.13:16)

‘En er kwam een boos en kwaadaardig gezwel aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden. ‘(Opb.16:2)

‘En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt. ‘(Opb.14:11)

In de meeste Bijbelvertalingen staat dat er een merkteken op het lichaam wordt aangebracht. Dat is echter niet altijd zo geweest. In alle eerdere versies van de Bijbel (tussen 1380 en 1833, inclusief de Wycliffe Bijbel, de Geneefse Bijbel, en niet te vergeten de gezaghebbende King James uit 1611) stond niet op, maar in. Pas in Darby’s Bijbelversie van 1890 werd ‘in’ vervangen door ‘op’.

Het in de Griekse grondtekst gebruikte woord epi kan zowel met ‘in’ als ‘op’ worden vertaald. Het oorspronkelijke gebruikte ‘in’ lijkt echter logischer, omdat epi ook ‘tot in’, ‘in een plek’ en ‘onder’ of ‘te midden van’ betekent.

Een ‘kras’, ‘ets’ of ‘prik’

Het Griekse charagma (‘teken’) betekent letterlijk een ‘kras’ of ‘ets’ (van het werkwoord etsen, wat met een naald gebeurd), ‘gegraveerd’. Charagma is direct verbonden aan charax, wat het beste met ‘het scherpen (scherper maken) van een punt’ kan worden omschreven.

Hieruit komt het duidelijke beeld naar voren dat het ‘merkteken’ een ‘kras’ of ‘prik’ is, dat met een scherp, puntig voorwerp wordt aangebracht. Dat kan dus heel goed een injectie- of tatoeagenaald zijn. Bovendien kan een eventueel vaccin een nano-trackingchip bevatten, waarmee de al tientallen jaren vaak gehoorde theorie dat het ‘merkteken’ een onder de huid aangebrachte RFID chip zou kunnen zijn, voor een deel correct lijkt te zijn geweest.

Bovendien werd de term charagma buiten de Bijbel gebruikt om de beet van een slang te omschrijven. Waar kan de scherpe prik van een injectienaald het beste mee worden vergeleken? Met de steek van een wesp, of de beet van een slang.

Het zal ook veel niet-christenen bekend zijn dat de ‘duivel’ of ‘Satan’ van meet af aan werd omschreven als ‘de slang’ (Genesis, Jesaja 27:1, etc.). In Openbaring 20:2 wordt hij ‘de draak, de oude slang’ genoemd, die ‘macht geeft aan het beest’ (Openbaring 13:4). Een ‘beest’ staat in alle Bijbelse profetieën zonder uitzondering symbool voor een (wereld)rijk, een imperium, en nooit voor slechts één persoon. Dat bespreken we echter uitvoeriger in een vervolgartikel.

Geen ontsnappen aan de ‘beet van de slang’

De profeet Amos (5:18-19) geeft een bijzondere beschrijving van de ‘dag des Heren’ (= de allerlaatste fase van de eindtijd):

Wee hun, die verlangen naar de dag des Heren! Wat toch zal de dag des Heren voor u zijn? Duisternis is hij, en geen licht!  Zoals wanneer iemand vlucht voor een leeuw, en een beer overvalt hem; en hij komt naar huis en leunt met zijn hand aan de muur, en hem bijt een slang!  Duisternis zal immers de dag des Heren zijn en geen licht, ja donker en zonder glans.

De ‘leeuw’ en ‘beer’ staan voor wereldrijken (zie ook o.a. de profeet Daniël), en natuurlijk ook van het allerlaatste rijk, dat van ‘het beest’, dat de kenmerken van zowel leeuw, beer als de andere ‘beesten’ heeft (en daarmee een alomvattend wereldrijk zal zijn, zonder dat het echter één grenzen-loos geheel is). Amos lijkt hiermee aan te geven dat het in de laatste dagen daarom geen zin heeft om een land te ontvluchten, omdat de ‘beet van de slang’ (vaccinatie met nanochip?) onontkoombaar zal zijn. Dit komt erg dicht in de buurt van de vergevorderde plannen om al vanaf eind 2020 de hele wereldbevolking te vaccineren (zie dit artikel van gisteren).

Chi-Xi-Stigma

‘Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.’ (Openbaring 13:18)

Dit is een van de zeldzame teksten in de Bijbel waar een getal woordelijk is gespeld, in plaats van dat er een numeriek cijfer wordt gebruikt (‘666’). Kijken we naar de Griekse grondtekst, dan staan daar dus NIET drie zessen, maar drie LETTERS: ‘Chi – Xi – Stigma’. De numerieke waarde van deze letters is bij elkaar opgeteld 666 (Chi = 600, Xi = 60, Stigma = 6).

Stigma* is gebaseerd op het oude Griekse digamma, dat  een ‘markering’ (stempel, zegel, litteken e.d.), ‘punt’ en prik’ betekent, en meer algemener een ‘teken’. Het is afkomstig van het werkwoord  στίζω, , dat ‘prikken’ betekent, en specifieker wordt omgeschreven als ‘een (merk)teken van een puntig instrument, vaak een teken van eigendom (zoals een brandmerk, een tatoeage, e.d..)’.

(* Stigma werd pas in latere Griekse teksten vervangen door sigma, maar dat is incorrect. Het gaat te ver om daar nu op in te gaan, maar de vertaal’fout’ werd vermoedelijk opzettelijk gemaakt om de ware betekenis van het ‘teken’ te verhullen.)

Het woord stigma is ook tot onze eigen taal doorgedrongen. Volgens Van Dale is het ‘een merkteken, brandmerk’. Stigma en charagma komen dus zeer overeen, en wijzen beide op een merkteken dat met een puntig instrument -en op basis van de oorspronkelijke Bijbelvertalingen- (ook) IN het lichaam wordt aangebracht. (In figuurlijke zin zeggen we dat iemand een ‘stigma’ krijgt opgeplakt (‘stigmatiseren’), wat meestal in ongunstige zin wordt gebruikt.)

(Merk op dat de vorm van zowel de letter xi als stigma op een opgerichte slang lijken die op het punt staat toe te slaan:)

Koppeling aan betalingssysteem

Een Engelse definitie van stigma, token (‘teken’, ‘bewijs’) geeft hier nog een extra dimensie aan. Van Wikipedia:

Een token is over het algemeen een reeks cijfers of karakters die geheim is en soms ook uniek. Iemand die in het bezit is van een correct token heeft dit hoogstwaarschijnlijk niet geraden en bewijst daarmee het token te hebben.

Dit bewijs wordt op twee manieren gebruikt:

Het token is specifiek aan één persoon (of andere entiteit) uitgegeven en dient ter authenticatie. Het geeft het recht om een actie uit te voeren. Het token dient dan als autorisatievoor het uitvoeren van een handeling.

Een voorbeeld van een persoonlijk token is een pin (persoonlijk identificatienummer), een reeks van vier cijfers die een klant moet onthouden en intikken op een geldautomaat bij het opnemen van geld of bij het aanzetten van de gsm om de simkaart te activeren. De bankautomaat leidt uit de gegevens op de pas af wie de klant zou moeten zijn, en controleert de identiteit van de klant door hem de pincode te vragen.

Hier zien we dus de koppeling van het ‘teken van het Beest’ aan een betalingssysteem terug (…en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam (666) heeft.’ Opb.13:16). ‘Tokens’ worden standaard gebruikt in betaalpassen, creditcards, smartphones, etc.. De eerste testen met geïmplanteerde betaal- en ID-chips zijn al jaren geleden in diverse landen opgestart, waaronder Zweden en de VS.

Uit ons artikel van 18 april ‘Microsoft patent aanvraag 2020-060606 koppelt menselijk lichaam aan betalingssysteem’: Op 20 juni 2019** heeft Microsoft officieel patent aangevraagd voor een technologie waarmee het menselijk lichaam rechtstreeks wordt gekoppeld aan een digitaal betalingssysteem… Dit patent heeft het registratienummer 2020-060606 meegekregen…. Multimiljardair Bill Gates kondigde op 24 maart in een geruchtmakend interview aan dat de corona pandemie zal leiden tot de invoering van ‘vaccinatie certificaten’, oftewel een vaccinatie paspoort. Zonder de juiste digitale stempels die bewijzen dat u ingeënt bent, zult u vrijwel uitgesloten worden van de samenleving.

Andere bedrijven die aan ‘666’ verwante technologie ontwikkelen

Het techbedrijf Digital Angel ontwikkelde GPS en RFID technologie waarmee mensen, dieren en producten kunnen worden gevolgd en geïdentificeerd. Digital Angel, dat in zijn oorspronkelijke logo ‘666’ had verhuld,  had tot 12 jaar geleden 49% van VeriChip –het controversiële bedrijf dat geïmplanteerde micro-betaalchips voor mensen ontwierp- in handen. VeriChip had in 2004 al het Canadese eXI Wireless opgekocht (Chi-Xi-Stigma).

VeriChip fuseerde later met Steel Vault tot PositiveID, dat zich ook gespecialiseerd heeft in methoden om bacteriën en virussen te detecteren, onder andere een ‘real time’ versie van de PCR methode, die wereldwijd wordt toegepast bij het diagnosticeren van het coronavirus. PositiveID is via zijn tak E.N.G. tevens leider op het gebied van voertuigen voor mobiele communicatiesystemen.

Een ander bedrijf, Somark Innovations, begon met het produceren van onzichtbare RFID tracking-inkt voor het brandmerken van vee. Met Somarks SensaLab systeem worden ’s werelds kleinste volgbare RFID tags in de staarten van muizen en andere knaagdieren geplaatst. Deze piepkleine microchips zijn met een speciale vaccinatienaald in te brengen.

Onzichtbare geïnjecteerde tattoo, gefinancierd door Bill Gates

Op 26 december 2019 schreven we het in artikel ‘Onzichtbare geïnjecteerde tattoo ontwikkeld om 100% verplichte vaccinaties af te dwingen’: Iedereen die gevaccineerd wordt krijgt gelijktijdig in de huid een soort onzichtbare tatoeage bestaande uit halfgeleidende kristallen geïnjecteerd, die oplichten bij infrarood licht. Deze kwantum kristallen zijn een ‘brandmerk’ dat laat zien dat de persoon zijn vaccinaties heeft gehad, maar kunnen ook voor andere doeleinden worden gebruikt, zoals het opslaan van medische gegevens en voor algemene identificatie doeleinden…. Ze worden met high-tech oplosbare micronaalden in je huid gespoten. De technologie is al op ratten en menselijke lijken getest.

Dit onderzoek van het prestigieuze MIT (Massachusetts Institute of Technology) werd gefinancierd door Bill Gates. En daar hebben we de volgende ‘666’ link, één van de centrale figuren –of beter gezegd: kwade geniën- in het reeds in gang gezette plan/protocol om de hele wereldbevolking te vaccineren en te ‘brandmerken’.

Samengevat:

Het ‘teken van het Beest’ staat in de grondtekst niet geschreven als ‘666’, maar als Chi Xi Stigma, en wijst op overtuigende wijze op een merkteken dat met een scherp, puntig voorwerp –als door de beet van een slang- IN de huid wordt ‘geëtst’ of  ‘geprikt’, waarna er eventueel ook een zichtbaar onderhuids bewijs (tattoo van kwantum-kristallen?) van vaccinatie zichtbaar wordt.

Dit teken zal worden gekoppeld aan een wereldwijd ‘bewijs’ van ID en vaccinatie (het EU-vaccinatiepaspoort wat al enkele jaren wordt voorbereid), en later ook aan een wereldwijd betalingssysteem. Iedereen die dit teken weigert, zal niet meer kunnen ‘kopen of verkopen’ = worden uitgesloten van de samenleving.

Lijkt  dit niet heel erg op het systeem dat nu overal ter wereld, met noodwetten, lockdown maatregelen en dagelijks herhaalde uitspraken dat we onze vrijheid pas weer terugkrijgen als er een vaccin is, in de maak is?

Meer hierover in het hopelijk binnenkort te verschijnen vervolg, waarin u –eveneens op basis van de grondteksten- tevens kunt lezen hoe Lucifer op bijzonder geraffineerde wijze een groot deel van het Westerse christendom heeft weten te misleiden en te verblinden voor de opkomst van ‘het Beest’, door hen wijs te maken dat ze het bovenstaande niet zullen hoeven meemaken.

Xander

 

Bronnen o.a.: Strong’s Greek Concordances, Riding The Beast (volledige lijst aan het einde van de artikelenserie)

Afbeelding (onbewerkt):  Omni Matryx ,Pixabay (rechtenvrij)

 

Zie ook o.a.:

02-05: Europese farmaproducent: Eind 2020 beginnen we met vaccineren hele wereldbevolking
30-04: Voorstel om vaccinweigeraars permanente ‘enkelband’ te geven al 10 jaar oud
21-04: Canadese universiteit werkt aan corona vaccin dat DNA van mensen hackt
19-04: Bill Gates heeft op afstand gecontroleerde anticonceptie chip ontwikkeld om in vrouwen te implanteren
18-04: Professor die HIV ontdekte en Nobelprijs won zegt dat coronavirus uit laboratorium komt en HIV elementen bevat
18-04: Microsoft patent aanvraag 2020-060606 koppelt menselijk lichaam aan betalingssysteem
13-04: Robert Kennedy Jr. fileert in verpletterend rapport vaccin agenda van Bill Gates
09-04: ‘Westerse elite maakt verplichte vaccinatie voorwaarde voor terugkeer normaal leven’
07-04: ‘Bill Gates is de allergrootste bedreiging voor uw toekomst’
05-04: Bill Gates bevestigt komst van wereldwijd vaccinatiepaspoort
30-03: Britse corona wet geeft overheid macht om iedereen zonder proces onbeperkt op te sluiten, te ‘behandelen’ en weg te werken
19-03: ‘VS denkt serieus aan verplichte geïmplanteerde microchip om corona crisis op te lossen’
17-03: Denemarken voert met noodwet verplichte corona vaccinaties in; EU zal volgen

2019:
26-12: ‘Onzichtbare geïnjecteerde tattoo ontwikkeld om 100% verplichte vaccinaties af te dwingen’
21-12: ‘Global Mega Trends’ consulting rapport voorziet transhumane mensheid in 2030

 

Vanwege de zeer grote hoeveelheid artikelen in de afgelopen weken hebben we een speciale CORONA rubriek aangemaakt, waar u de eerdere artikelen kunt vinden.  

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

Xander

© Xandernieuws

 

Reacties

Reageer hieronder!
Gast
maandag 28 september 2020

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://detheorist.nl/

Nieuwsbox

Jouw account

Nieuwste leden

Protest agenda

Willekeurige partner